Oppdragsvilkår

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR FOR PRIVATE KLIENTER

(Innledning)

Advokatfirmaet Grønnerød-Hemmingby vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

 

Advokatfirmaet Grønnerød-Hemmingby interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

 

(Etablering av oppdraget)

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

 

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.  Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at avklaringen av interessekonflikt ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

 

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

 

(Firmaets ressurser)

I firmaet arbeider det følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter:

  1. Advokat

(Gjennomføring av oppdraget)

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

 

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arbeidet skal utføres på mest mulig  optimal måte for klienten.

 

Ved arbeid utført av ferske fullmektiger – hvor arbeidet også er ledd i opplæring – vil det bli vurdert hvor mye av arbeidet som har direkte verdi for klienten og som således kan belastes denne.

 

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

 

(Timepriser)

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser: Advokat NOK 1 250,- eks. mva  (NOK 1 562,50,- inkl mva). Fra 1. februar 2011 vil nye oppdrag faktureres med NOK 1 300,- eks. mva (NOK 1 625,-) per time.

 

Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter og inkluderer alle enkelthenvendelser per telefon, sms og e-post. Unntatt herfra er bagatellmessige beskjeder uten betydning for oppdraget. Prisene kan endres med en måneds varsel.

 

(Fakturering og betaling)

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

 

Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

 

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette. Det samlede timetall for den enkelte advokat som fakturaen omfatter, vil også fremgå, samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget dersom klienten har bedt om det.

 

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

 

(Utlegg)

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

 

(Fri rettshjelp)

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som pt. er hhv. kr 246.000 og kr 100.000. For samboere og gifte er inntektsgrensen kr. 369 000,-. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

 

(Rettshjelpsforsikring)

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av dine/Deres forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er avtalt, må du/De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

 

Arbeidet vil bli avregnet mot deg/Dem etter de avtalte salærberegningsprinsipper. Du/De kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen. Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Du/De som klient er fullt ut ansvarlig for vårt salærkrav.

 

(Klientens eget forhold)

Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

 

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå gjennom oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

 

(Ansvar for sakens utfall – Ilagte saksomkostninger/rettsgebyr – Forholdet til tilkjente saksomkostninger)

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

 

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

 

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

 

(Taushetsplikt / Personopplysningsloven)

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

 

Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

 

(Klageadgang)

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser som første instans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

 

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

 

(Revisjon av oppdragsvilkår)

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *